Πιστοποίηση της Ποιότητας

ISO 22000

Πιστοποίηση

Η εταιρία ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές στην επιλογή των προϊόντων της και δίνει έμφαση τόσο στην ποιότητα όσο και στην ασφάλεια.

Κατά το στάδιο της παραγωγής η εταιρεία επιβάλλει στους παραγωγούς της την τήρηση της Ο.Γ.Π (Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), καθώς και την τήρηση του ημερολογίου αγρού που η επιχείρηση έχει χορηγήσει, επιπλέον πραγματοποιεί τακτικά δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα προϊόντα.

Η εταιρεία σε συνεργασία με εξειδικευμένους γεωπόνους πραγματοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια για την συνεχή βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων. Στόχος της είναι η παραγωγή προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ασφάλειας.

Η διαδικασία τυποποίησης και συσκευασίας αναπτύσσεται βάσει των αρχών του ISO 22000 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας), και η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια του HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).