Οι εγκαταστάσεις μας

Διατήρηση

Συστάσεις ορθής διατήρησης αναλόγως των αναγκών του κάθε οπωρολαχανικού είναι διαθέσιμες για όλους τους συνεργάτες και πελάτες.


Συσκευασία – Τυποποίηση

Η διαδικασία τυποποίησης και συσκευασίας αναπτύσσεται βάσει των αρχών του ISO 22000 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας), και η παραγωγική διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια του HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Η εταιρία ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές στην επιλογή των προϊόντων της και δίνει έμφαση τόσο στην ποιότητα όσο και στην ασφάλεια. Κατά το στάδιο της παραγωγής η εταιρεία επιβάλλει στους παραγωγούς της την τήρηση της Ο.Γ.Π (Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), καθώς και την τήρηση του ημερολογίου αγρού που η επιχείρηση έχει χορηγήσει, επιπλέον πραγματοποιεί τακτικά δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα προϊόντα.


Ποιότητα

Η διασφάλιση της Ποιότητας στο κηπευτικό πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Ξεκινά από την μέθοδο καλλιέργειας, συνεχίζεται στη συγκομιδή, την τυποποίηση και τη συσκευασία για να ολοκληρωθεί στη διανομή και τη διατήρηση στον τελικό πελάτη.